Bli medlem eller bokbyvän

Bli medlem i föreningen:
Som medlem får du information om våra evenemang, kallelse till vår årsstämma och går gratis på våra författar­samtal.
Medlem privatperson: 200 kr/år.
Medlem företag: 500 kr/år. Som företag har du möjlighet att synas på vår hemsida samt ordna evenemang i Borrby Bokbys namn.
Swish 1233819026 Bankgiro 154-2091, ange mailadress och ”medlem”.

Stöd den ideella föreningen Borrby Bokby och bli Bokbyvän för 100 kr/år. Swish 1233819026 Bankgiro 154-2091, ange mailadress och om möjligt “bokbyvän”. Du kommer att få information om författarsamtal och annat som händer i Bokhuset direkt i din mailkorg. Som bokbyvän får du 20 % rabatt på våra författarsamtal.

STADGAR för Borrby Bokby

(org nr 802459-7190)

Beslutade på årsmöte 27 mars 2016 och befästa på ett extra årsmöte 11 augusti 2016.

§ 1 Föreningens namn och ändamål

Borrby Bokby är en förening vars syfte är att främja den fysiska bokens överlevnad och utveckling genom att underlätta för verksamhet med koppling till böcker och kultur samt stödja dessa verksamheters utveckling i Borrby och på Österlen. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

§ 2 Föreningens sätesort

Föreningen har sitt säte i Borrby, Simrishamns kommun.

§ 3 Medlemskap och medlemsavgift

Föreningen är öppen för såväl enskilda som juridiska personer som betalar medlemsavgift och verkar för att uppfylla föreningens syfte.

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen.

Medlemsavgifter föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet.

§ 4 Uteslutning av medlem

Medlem kan uteslutas om denne brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt motarbetar föreningens intressen. Även underlåtande av inbetalning av medlemsavgift kan utgöra grund för uteslutning, om medlem trots påminnelser ej angett godtagbart skäl härför.

Uteslutning sker efter beslut i styrelsen i två på varandra följande sammanträden.

Fråga om uteslutning får ej avgöras innan medlemmen i fråga har fått tillfälle att yttra sig.

§ 5 Årsmöte (ordinarie stämma)

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet bör hållas senast före juni månads utgång.

Vid den ordinarie stämman skall följande ärenden tas upp: • Upprop och fastställande av röstlängd.
• Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt.
• Fastställande av dagordningen.

• Val av ordförande och sekreterare för mötet.

• Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.

• Framläggande av verksamhetsberättelsen.
• Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
• Fastställande av resultat- och balansräkningen.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Beslut om medlemsavgift.
• Val av styrelsens ordförande.
• Val av minst fyra och högst åtta övriga ledamöter i styrelsen. Ledamöter utses för en tid av två år där hälften av ledamöterna väljs varje år. Fyllnadsval tillämpas.
• Val av revisorer.
• Val av valberedning.
• Fastställande av verksamhetsplan.
• Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
• Övriga ärenden som årsmötet beslutat behandla.

Styrelsen kallar till den ordinarie stämman.

Kallelse, jämte dagordning för stämman, den av revisorerna påtecknade årsredovisningen och revisionsberättelsen, verksamhetsberättelsen, samt inkomna motioner skall göras tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före stämman.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman.

§ 6 Extra stämma

Extra stämma kan hållas då styrelsen, revisorerna eller minst 2/3 av medlemmarna begär detta. Vid extra stämma behandlas endast de ärenden som föranlett mötet. Kallelsen till en extra stämma jämte dagordning för densamma skall göras tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före stämman.

§ 7 Rösträtt

Medlems rösträtt är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 8 Styrelsen

Den av årsmötet valda styrelsen utser funktioner inom sig på konstituerande möte, där posten vice ordförande är obligatorisk.

Det åligger styrelsen att:
• Tillvarata föreningens intressen i enlighet med stadgarna och eventuellt övriga styrdokument som årsmötet beslutar.

• Verkställa föreningens beslut med verksamhetsplanen som grund. • Tillse att stadgarna efterlevs.

• Till årsmötet avge verksamhetsberättelse, samt framlägga förslag på ny verksamhetsplan för innevarande år.

Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter, däribland ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande eller vice ordförande utslagsröst.

Styrelsen får delegera beslutanderätten i frågor kring den löpande verksamheten till av styrelsen utsedda personer eller arbetsgrupper.

§ 9 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 10 Revisorer

Föreningen skall ha en till två revisorer, varav en bör vara professionellt verksam inom ekonomisk redovisning. Revisorerna väljs för en mandatperiod om ett år.

§ 11 Stadgeändring

Beslut att ändra eller lägga till föreskrifter i dessa stadgar kan fattas genom beslut vid två på varandra följande stämmor varav en skall vara ordinarie. Besluten måste dessutom ske med 2/3 av antalet avgivna röster vid varje stämma.

§ 12 Likvidation

Föreningen upphör genom likvidation.
Beslut om föreningens upplösning fattas enligt samma beslutsordning som i § 11 ovan.

Föreningens medel och tillgångar överlåtes enligt beslut som fattas vid förhandenvarande stämma, med verksamheter som stödjer god litteratur som prioriterat område.

………………………………………………………………………………………………………………………. BILAGA TILL STADGARNA FÖR FÖRENINGEN BORRBY BOKBY

Borrby Bokby initierades sommaren 2010 och slog upp portarna sommaren 2011. Det sker ständigt nya saker i Bokbyn – något försvinner och nytt uppstår. I slutet av 2011 blev Bokbyn medlem i International Organisation of Book Towns och vi lär ständigt av våra systerbyar runt om i världen.

Borrby Bokby har som syfte att främja den fysiska bokens överlevnad och utveckling genom att underlätta för verksamhet med koppling till böcker och kultur samt stödja dessa verksamheters utveckling i Borrby och på Österlen. Syftet beskrivs i Borrby Bokbys tio hörnstenar.

Borrby Bokby skall bestå av två medlemskategorier. Dels de som är näringsidkare med aktiv verksamhet inom Föreningen Borrby Bokbys intresseområde. Dels av medlemmar som vill stötta Borrby Bokby och/eller delta i Bokbyns aktiviteter.

Stödmedlemmar i Borrby Bokby består av dem som betalat det stödbelopp föreningen beslutat och därmed blivit stödmedlemmar i Borrby Bokby.

BORRBY BOKBYS TIO HÖRNSTENAR Borrby Bokby arbetar för att:

  1. Värna den fysiska boken
  2. Göra böcker tillgängliga för många
  3. Ge författare och läsare en mötesplats
  4. Vara en arena för kunskapsutbyte
  5. Erbjuda landsbygdens ro för kontemplation och utveckling
  6. Bidra till folkbildning
  7. Främja berättarkonst
  8. Bli en samlingsplats för bokälskare
  9. Bjuda själslig och lekamlig njutning
  10. Hålla Borrby och Österlen friskt och levande
Dela inlägg:
Inga kommentarer

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

There is no friend as loyal as a book.

Ernest Hemingway