Stadgar för Borrby Bokby/nya stadgar på gång

Borrby Bokby initierades sommaren 2010 och slog upp portarna sommaren 2011. Det sker ständigt nya saker i bokbyn – något försvinner och nytt uppstår. I slutet av 2011 blev Bokbyn medlem i International Organisation of Booktowns och vi lär ständigt av våra systerbyar runt om i världen.

Borrby Bokby har som syfte att främja den fysiska bokens överlevnad och utveckling genom att underlätta för verksamhet med koppling till böcker och kultur samt stödja dessa verksamheters utveckling i Borrby och på Österlen. Syftet beskrivs i Borrby Bokbys tio hörnstenar.

Borrby Bokby skall bestå av två medlemskategorier. Dels de som är näringsidkare med aktiv verksamhet inom bokbyns intresseområde. Dels av medlemmar som vill stötta Borrby Bokby och/eller delta i bokbyns aktiviteter.

Stödmedlemmar i Borrby Bokbys består av dem som betalat det stödbelopp föreningen beslutat och därmed blivit stödmedlemmar i Borrby Bokby. På medlemsmötet i mars 2016 antogs – i ett första steg – nya och förenklade stadgar. Inget av andan har ändrats men vissa delar har blivit enklare. Fortfarande lutar vi oss på våra tio hörnstenar.

BORRBY BOKBYs tio hörnstenar

Borrby Bokby arbetar för att:

 1. Värna den fysiska boken
 2. Göra böcker tillgängliga för många
 3. Ge författare och läsare en mötesplats
 4. Vara en arena för kunskapsutbyte
 5. Erbjuda landsbygdens ro för kontemplation och utveckling
 6. Bidra till folkbildning
 7. Främja berättarkonst
 8. Bli en samlingsplats för bokälskare
 9. Bjuda själslig och lekamlig njutning
 10. Hålla Borrby och Österlen friskt och levande

 

STADGAR för Borrby Bokby (gäller nu, de nya som togs en första gång i mars 2016 finns nedan)

§ 1 Föreningens namn och ändamål

Borrby Bokby är en förening vars syfte är att främja den fysiska bokens överlevnad och utveckling genom att underlätta för verksamhet med koppling till böcker och kultur samt stödja dessa verksamheters utveckling i Borrby och på Österlen. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

 

§ 2 Medlemskap

Borrby Bokby förening består av juridiska eller privata personer som genom att betala gällande avgift anmäler sitt medlemskap och därmed visar intresse och ansvar för att uppfylla föreningens syfte

De medlemmar som bedriver verksamhet inom Borrby Bokby blir efter erlagd avgift aktiva i föreningen och har rätt att bedriva sin verksamhet under namnet Borrby Bokby. De benämns medverkande i Borrby Bokby.

Privatpersoner eller juridiska personer, som inte själva bedriver aktiv näringsverksamhet med koppling till Borrby Bokby kan, genom att betala den årliga avgiften bli medlemmar i Borrby Bokby. Dessa medlemmar kallas Borrby Bokbys stödmedlemmar.

 

§ 3 Organisation

Föreningen styrs av stämman, som är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen svarar för den löpande förvaltningen.

Medverkande i Borrby Bokby utgör också ett rådgivande organ som planerar och genomför aktiviteter samt kan ge professionella råd till föreningens styrelse.

Övriga arbetsgrupper, med respektive ansvarsområden, kan bestå av både medverkande och stödmedlemmar och kan komma med förslag, aktivt delta i arrangemang och i övrigt bistå föreningen i dess verksamhet.

 

§ 4 Uteslutning av medlem

En medlem som motarbetar eller motarbetat föreningens ändamål får uteslutas efter beslut av styrelsen. Kostnaden för utträdet betalas av den uteslutne.

Utestängning av aktivt deltagande på samma grundval som i första stycket beslutas av styrelsen i samråd med övriga medverkande.

Fråga om uteslutning får inte avgöras innan medlemmen har fått tillfälle att yttra sig.
§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgifter föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet.
§ 6 Medlems rösträtt

Myndiga medlemmar utövar sin rätt att besluta i föreningens angelägenheter vid ordinarie eller extra stämma. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Beslut fattas genom enkel majoritet bland de närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal avgörs frågan av ordförandens röst. Medverkande företagare har egen beslutsrätt angående frågor som har direkt påverkan på respektive näringsverksamhet. Program och evenemang kan delegeras till lämpliga ansvariga.

 

§ 7 Styrelsen

Styrelsen handhar föreningens angelägenheter enligt av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen har sitt säte i Simrishamns Kommun.

Styrelsen får delegera beslutanderätten i frågor kring den löpande förvaltningen till av styrelsen utsedda arbetsgrupper och/eller anlitad verksamhetsansvarig.

I fall som avses i andra stycket skall styrelsen för respektive arbetsgrupp och/eller verksamhetsledare också utfärda riktlinjer och anvisningar.

 

§ 8 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall ha lägst fem och högst nio ledamöter. En av ledamöterna skall vara ordförande och en vice ordförande, funktioner utser styrelsen inom sig. Utöver styrelse väljs också revisorer.

Ledamöter utses för en tid av två år där hälften av ledamöterna väljs varje år. Fyllnadsval tillämpas.

Valberedning sker i gemensamt ansvar i samråd med medlemmar, styrelse och medverkande.
§ 9 Kallelse till styrelsesammanträde

Ordföranden skall se till att styrelsen sammanträder. Styrelsen skall sammankallas om en styrelseledamot begär det.
§ 10 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna, däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden biträder.
§ 11 Styrelseprotokoll

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden jämte en övrig ledamot. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.
§ 12 Räkenskapsår m.m.

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

Styrelsen skall föra räkenskaper enligt för varje tid gällande redovisningslagstiftning.

 

§ 13 Ordinarie stämma

Ordinarie stämma skall äga rum årligen i lämplig tid då ekonomisk redovisning föreligger.

Styrelsen kallar till den ordinarie stämman. Kallelse, jämte dagordning för stämman, den av revisorerna påtecknade årsredovisningen och revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelsen, skall göras tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före stämman.
§ 14 Förslag till ärenden att behandla vid stämma

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av stämman.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda inför stämman senast en månad före stämman. Styrelsen skall avge skriftligt yttrande över förslaget. Såväl förslaget som styrelsens yttrande däröver bifogas kallelsen till stämman.

§ 15 Ärenden vid ordinarie stämma

Vid den ordinarie stämman skall följande ärenden tas upp:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för stämman.
 2. Fastställande av dagordningen.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
 5. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Beslut om medlemsavgift.
 10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
 11. Beslut om arvode till styrelse, revisorer
 12. Val av styrelsens ordförande.
 13. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
 14. Val av revisorer.
 15. Val av valberedning.
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 17. Eventuellt övriga frågor.

§ 16 Extra stämma

Styrelsen kan kalla till en extra stämma.

Extra stämma skall äga rum om revisorerna eller minst fem röstberättigade medlemmar begär det. I det senare fallet skall stämman äga rum senast fyra veckor efter det att begäran därom kom styrelsen till handa och det är styrelsen som kallar till stämman.

Kallelsen till en extra stämma jämte dagordning för densamma göras tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före stämman.

Vid extra stämma får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
Om styrelsen skulle underlåta att kalla till stämma oaktat sådan begäran som avses i andra stycket första meningen har framställts får de som begärt stämman utfärda kallelse på föreningens bekostnad.
§ 17 Revisorerna
Föreningen skall ha högst två revisorer med eller utan suppleanter. Minst en revisor bör vara professionellt verksam inom ekonomisk redovisning. Revisorerna väljs för en mandatperiod om ett år.

Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. De skall avge en revisionsberättelse och skall göra en hänvisningsanteckning på den av dem granskade årsredovisningen. Revisorerna skall kallas till stämman.
§ 18 Stadgeändring
Beslut att ändra, upphäva eller lägga till en föreskrift i dessa stadgar kan fattas genom beslut på två på varandra följande stämmor varav en skall vara ordinarie stämma. Besluten måste dessutom ske med 2/3 av antalet avgivna röster vid varje stämma.
§ 20 Likvidation
Föreningen upphör genom likvidation.

Beslut om likvidation kan fattas av stämman. För giltigt beslut om likvidation gäller bestämmelsen i § 18 ovan.

Vad som efter likvidation återstår av föreningens tillgångar efter det att dess skulder reglerats skall överlåtas till en association med uppgift att stödja god litteratur.

 

Nya stadgar som beslutats en första gång på extra medlemsmöte i mars 2016 och som föreslås klubbas på årsmötet sommaren 2016:

§ 1 Föreningens namn och ändamål

Föreningens namn är Borrby Bokby (nedan kallad föreningen) och är en

ideell förening vars syfte är att främja den fysiska bokens överlevnad och

utveckling.

§ 2 Föreningens sätesort

Föreningen har sitt säte i Borrby, Simrishamns kommun.

§ 3 Medlemskap och medlemsavgift

• Föreningen är öppen för såväl enskilda som juridiska personer som

betalar medlemsavgift och verkar för att uppfylla föreningens syfte.

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen.

• Den sökande kan välja

– fullt medlemskap. För den eller de som har någon form av

verksamhet och vill ha möjligheten att bedriva denna under namnet

Borrby Bokby, samt få visst praktiskt stöd från föreningen vad gäller

marknadsföring och publika arrangemang i föreningens anda.

– att bli stödmedlem till reducerad medlemsavgift och utan

ovanstående möjligheter.

• Medlemsavgifter föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet.

§ 4 Uteslutning av medlem

Medlem kan uteslutas om denne brutit mot föreningens stadgar eller på

annat sätt motarbetar föreningens intressen. Även underlåtande av

inbetalning av medlemsavgift kan utgöra grund för uteslutning, om

medlem trots påminnelser ej angett godtagbart skäl härför. Uteslutning

sker efter beslut i styrelsen i två på varandra följande sammanträden.

Fråga om uteslutning får ej avgöras innan medlemmen i fråga har fått

tillfälle att yttra sig.

§ 5 Årsmöte (ordinarie stämma)

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet bör hållas

senast före juni månads utgång.

Vid den ordinarie stämman skall följande ärenden tas upp:

• Upprop och fastställande av röstlängd.

• Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt.

• Fastställande av dagordningen.

• Val av ordförande och sekreterare för mötet.

• Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera

mötesprotokollet samt vara rösträknare.

• Framläggande av verksamhetsberättelsen.

• Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

• Fastställande av resultat- och balansräkningen.

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

• Beslut om medlemsavgift.

• Val av styrelsens ordförande.

• Val av minst fyra och högst åtta övriga ledamöter i styrelsen. Ledamöter

utses för en tid av två år där hälften av ledamöterna väljs varje år.

Fyllnadsval tillämpas.

• Val av revisorer.

• Val av valberedning.

• Fastställande av verksamhetsplan.

• Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

• Övriga ärenden som årsmötet beslutat behandla.

Styrelsen kallar till den ordinarie stämman. Kallelse, jämte dagordning för

stämman, den av revisorerna påtecknade årsredovisningen och

revisionsberättelsen, verksamhetsberättelsen, samt inkomna motioner

skall göras tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före stämman.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman.

§ 6 Extra stämma

Extra stämma kan hållas då styrelsen, revisorerna eller minst 2/3 av

medlemmarna begär detta. Vid extra stämma behandlas endast de

ärenden som föranlett mötet. Kallelsen till en extra stämma jämte

dagordning för densamma skall göras tillgänglig för medlemmarna senast

två veckor före stämman.

§ 7 Rösträtt

Medlems rösträtt är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 8 Styrelsen

Den av årsmötet valda styrelsen utser funktioner inom sig på

konstituerande möte, där posten vice ordförande är obligatorisk.

Det åligger styrelsen att:

• Tillvarata föreningens intressen i enlighet med stadgarna och

eventuellt övriga styrdokument som årsmötet beslutar.

• Verkställa föreningens beslut med verksamhetsplanen som

grund.

• Tillse att stadgarna efterlevs.

• Till årsmötet avge verksamhetsberättelse, samt framlägga

förslag på ny verksamhetsplan för innevarande år.

Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter, däribland

ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Beslut i styrelsen fattas

med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande eller vice ordförande

utslagsröst.

Styrelsen får delegera beslutanderätten i frågor kring den löpande

verksamheten till av styrelsen utsedda personer eller arbetsgrupper.

§ 9 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 10 Revisorer

Föreningen skall ha en till två revisorer, varav en bör vara professionellt

verksam inom ekonomisk redovisning. Revisorerna väljs för en

mandatperiod om ett år.

§ 11 Stadgeändring

Beslut att ändra eller lägga till föreskrifter i dessa stadgar kan fattas

genom beslut vid två på varandra följande stämmor varav en skall vara

ordinarie. Besluten måste dessutom ske med 2/3 av antalet avgivna

röster vid varje stämma.

§ 12 Likvidation

Föreningen upphör genom likvidation.

Beslut om föreningens upplösning fattas enligt samma beslutsordning som

i §11 ovan.

Föreningens medel och tillgångar överlåtes enligt beslut som fattas vid

förhandenvarande stämma, med verksamheter som stödjer god litteratur

som prioriterat område.

Stadgarna har erhållit nuvarande lydelse vid årsmöte den…

***

Scroll to Top